Regulamin serwisu

§1 Pojęcia ogólne

 1. Serwis – serwis internetowy “Zamów Lekarza”, działających pod adresem https://zamowlekarza.pl.
 2. Usługodawca – firma “Zamów Lekarza sp. z o.o.” z adresem siedziby: ul. prez. Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, NIP: 7252316918, KRS: 0000957651.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna składająca zamówienie na wykonanie usługi medycznej, uprawniona do skorzystania z usługi medycznej wykonanej przez Lekarza, Pielęgniarkę, Fizjoterapeutę lub Podmiot leczniczy.
 4. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 6. Podmiot leczniczy – podmiot leczniczy Zamów Lekarza sp. z o.o., wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000250153, który świadczy Usługę medyczną na rzecz Usługobiorcy.
 7. Lekarz – współpracująca z Podmiotem leczniczym osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 8. Pielęgniarka– współpracująca z Podmiotem leczniczym osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium Rzeczypospolitej.
 9. Fizjoterapeuta– współpracująca z Podmiotem leczniczym osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej.
 10. Opłata – należność uiszczana przez Usługobiorcę bezpośrednio po złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi medycznej przez Lekarza lub Podmiot leczniczy, której wysokość określona jest w taryfikatorze, dostępnym na stronie https://zamowlekarza.pl.
 11. Umowa o świadczenie usług medycznych – umowa pomiędzy Usługobiorcą a Podmiotem leczniczym, zawierana celem umożliwienia skorzystania z Usług medycznych przez Usługobiorcę.
 12. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, określająca zasady i warunki zawierania Umów o świadczenie Usług medycznych oferowanych przez Lekarzy lub Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu.
 13. Usługa medyczna – usługa medyczna świadczona po zawarciu Umowy o świadczenie usług medycznych, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Podmiot leczniczy na rzecz Usługobiorcy, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, będąca jedną z trzech rodzajów: Wizyta domowa, Wizyta domowa pielęgniarki oraz Wizyta domowa fizjoterapeuty.
 14. Wizyta domowa – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania przez Lekarza na rzecz Usługobiorcy, realizowana podczas jednej wizyty Lekarza.
 15. Wizyta domowa pielęgniarki– polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania przez Pielęgniarkę na rzecz Usługobiorcy, realizowana podczas jednej wizyty Pielęgniarki.
 16. Wizyta domowa fizjoterapeuty – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania przez Fizjoterapeutę na rzecz Usługobiorcy, realizowana podczas jednej wizyty Fizjoterapeuty.
 17. Teleporada – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz Usługobiorcy, realizowana zdalnie przez telefon.
 18. Regulamin – Regulamin określający szczegółowe zasady korzystania z usług Serwisu.
 19. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Usługobiorcę do Lekarza lub Podmiotu leczniczego.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

§3 Warunki używania Serwisu

 1. Serwis umożliwia Usługobiorcy składanie Zamówień na wykonanie za odpłatnością określonych Usług medycznych, a następnie zawieranie Umów o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym, który za pośrednictwem Serwisu oferuje swoje usługi.
 2. Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie chcąc dalej korzystać z Serwisu, oświadczyć, iż akceptuje jego treść.
 3. Podczas zamawiania usługi Usługobiorca podaje swoje dane kontaktowe.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 5. W celu skorzystania z Usług medycznych oferowanych przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu, Usługobiorca podaje dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przez Lekarza.
 6. Usługobiorca razem z personelem Zamów Lekarza wybiera dwugodzinny przedział czasowy, w trakcie, którego Usługa Medyczna – Wizyta domowa na rzecz Usługobiorcy ma zostać wykonana.
 7. Lekarz ma obowiązek dotrzeć we własnym zakresie do Usługobiorcy, celem wykonania Usługi Medycznej Wizyty domowej.
 8. Lekarze świadczący Usługi medyczne nie posiadają w chwili wizyty u pacjenta specjalistycznego sprzętu medycznego. W przypadku, gdyby pacjent wymagał do celów postawienia diagnozy użycia specjalistycznego sprzętu medycznego, nieposiadanego przez Lekarza nie jest to podstawą reklamacji i zwrotu pieniędzy.
 9. Lekarz nie wystawia recept na leki z grupy benzodiazepin i opioidów.
 10. Po potwierdzeniu dostępności Lekarza przez Serwis, Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania płatności za Usługę medyczną.
 11. Umowę o świadczenie Usług Medycznych z Podmiotem Leczniczym zawarta jest w momencie uiszczenia przez Usługobiorcę Opłaty.
 12. Usługobiorca dokonuje płatności poprzez przelewy natychmiastowe lub kartą przed rozpoczęciem realizacji Usługi.
 13. Rozliczenia transakcji przelewami natychmiastowymi są realizowane za pośrednictwem:
  • serwisu PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
  • serwisu Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawskich 6 (81-718), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, numerem NIP 5851351185.
 14. Rozliczenia transakcji kartami realizowane są przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawskich 6 (81-718), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, numerem NIP 5851351185.
 15. Dostępne formy płatności kartą płatniczą:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.
 17. Opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona Usługobiorcy w przypadku:
  a) odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy z Podmiotem leczniczym na wykonanie Usługi medycznej, zawartej po złożeniu Zamówienia, najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie Usługi medycznej. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę operacyjną (10zł),
  b) wykonania Usługi medycznej niezgodnie z Zamówieniem i umową zawartą między Podmiotem leczniczym i Usługobiorcą, co zostanie potwierdzone pisemną reklamacją Usługobiorcy,
  c) niewykonania przez Lekarza Usługi medycznej mimo przyjęcia Zamówienia i zawarcia umowy,
  d) niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Usługobiorcy przez Lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  e) anulowania przez Usługobiorcę Teleporady najpóźniej w dniu poprzedzającym jej rozpoczęciem w umówionym i potwierdzonym terminie,
 18. W przypadku, gdy Usługobiorca nadpłaci za usługę, zwrot nadpłaty nastąpi po pisemnej informacji wysłanej na biuro@zamowlekarza.pl
 19. Jeżeli opłacona Usługa medyczna zostanie odwołana z winy Usługodawcy, Serwis zwróci całą sumę Usługobiorcy.
 20. W przypadku opłaconej Usługi medycznej potwierdzonej pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, Zamów Lekarza nie zwróci pieniędzy w przypadku odwołania lub nieodbycia wizyty z winy Usługobiorcy.
 21. Gdy Usługobiorca dokonał opłaty za wizytę, o której wcześniej nie poinformował Usługodawcy, Zamów Lekarza zwróci środki za niewykonaną usługę, potrącając koszty płatności online.
 22. Opłata wyczerpuje całość należności dla Podmiotu leczniczego, wynikającej z zawartej z Usługobiorcą Umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Usługobiorcy, koszty wykonania Usługi medycznej i wszystkie koszty z tym związane.
 23. Pacjent ma prawo kontaktu z Lekarzem tylko i wyłącznie w celu umożliwienia i/lub ułatwienia świadczenia Usługi medycznej.
 24. Pacjentowi przysługuje prawo do bezpłatnej konsultacji telefonicznej w ramach wykonanej usługi medycznej, o ile konsultacja ta ma bezpośrednie odniesienie do już przeprowadzonej Wizyty domowej/Teleporady (np. korekta recepty, zwolnienia). Zgłoszenie prośby o konsultację nie może nastąpić później niż 48h po zrealizowaniu usługi. Konsultacja przeprowadzona będzie w miarę dostępności Lekarza.
 25. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę można składać na adres mailowy biuro@zamowlekarza.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.

§4 Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część Regulaminu.

§5 Gromadzenie danych o Usługobiorcach

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.
 4. Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
 5. Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

§6 Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

§7 Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 3. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 6. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 7. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@zamowlekarza.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: 42 715 80 89. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.
Koszyk